REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOCKHARD.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2. OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Lockhard.pl oferuje produkty firmy Lockhard Sp. z o.o.
 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 4. Nabywca może kontaktować się z Lockhard.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@lockhard.eu, pisemnie na adres Lockhard Sp. z o.o. , Gorzyce Wielkie, ul.Ostrowska 74a, 63-410 Ostrów Wielkopolski a także telefonicznie pod numerem tel: +48 502242474 lub +48515081393 w godz. 9-15 w dni robocze.

§ 3. STRONY TRANSAKCJI, DEFINICJE

Kupującym w sklepie internetowym Lockhard.pl, znajdującym się na stronie www.lockhard.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.

 1. Sprzedającym jest firma Lockhard Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzycach Wielkich przy ulicy Ostrowskiej 74a, 63-410 Ostrów Wielkopolski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 0000504876, o kapitale zakładowym 400.000,00 zł, nr REGON: 302698490, nr NIP 6222785329, będąca właścicielem sklepu internetowego Lockhard.pl (www.lockhard.pl), zwana dalej zwana dalej Lockhard.pl.
 2. Nabywca – podmiot dokonujący zakupu towaru w sklepie internetowym Lockhard.pl.
 3. Towar standardowy – produkt z katalogu firmy Lockhard Sp. z o.o.
 4. Towar niestandardowy – produkt przygotowany na specjalne zamówienie Nabywcy.
 5. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie sklepu Lockhard.pl.
 6. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Kontakt ze sklepem Lockhard.pl odbywa się za pomocą formularza kontaktowego, drogą mailową na adres office@lockhard.eu, telefonicznie pod numerem +48502242474 lub +48515081393 a także pisemnie pod adresem Lockhard Sp. z o.o. , Gorzyce Wielkie, ul.Ostrowska 74a, 63-410 Ostrów Wielkopolski.
 8. Serwis – sklep internetowy Lockhard.pl prowadzony pod adresem www.lockhard.pl
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§ 4. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik dokonuje zakupów w sklepie bez rejestracji podając następujące dane :
  1. Nazwa firmy
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  4. Adres dostawy towaru
  5. Imię i nazwisko osoby do kontaktu
  6. Numer kontaktowy do odbiorcy
 2. Po dokonaniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści::
  1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki pozostania Użytkownikiem sklepu Lockhard.pl
  2. dane zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 4. Lockhard.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w § 4 pkt 4.g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Lockhard.pl zostanie przesłane na adres e-mail użytkownika. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje zaprzestaniem świadczenia usług użytkownikowi.
 7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 8. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni kalendarzowych.

 

 

§ 5. ZAMÓWIENIA REALIZOWANE NA TERENIE POLSKI

 1. Dostawa towarów na terenie Polski jest bezpłatna.
 2. Możliwe są następujące sposoby dostawy:
  a) odbiór własny w siedzibie firmy w Gorzycach Wielkich przy ulicy Ostrowskiej 74a
  b) przesyłka kurierska,
  c) przesyłka paletowa,
 1. Zamówienia składane są według następujących kroków :
  1. Nabywca dodaje produkty do koszyka
  2. Nabywca wypełnia formularz zakupu podając wszystkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia
  3. Nabywca dokonuje płatności w wybranej formie :
  1. Zmówienie zostaje potwierdzone drogą mailową
  2. Po otrzymaniu płatności towar zostaje dostarczony do Nabywcy w terminie określonym w § 7.1.
 1. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania to 1000 PLN.
 2. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie ze Sprzedawcą. Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne do zrealizowania zamówienia.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu Lockhard.pl pocztą elektroniczną dostępności zamówionego Towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem Lockhard.pl.
 4. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest potwierdzana przez Lockhard.pl poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Nabywcę. Oświadczenie Nabywcy o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Lockhard.pl Nabywca prześle do Sprzedawcy oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Lockhard.pl o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 5. W przypadku zamówień niestandardowych sklep Lockhard.pl może zażądać od Nabywcy wpłaty zaliczki w wysokości do 60% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. Czas realizacji takiego zamówienia jest określany indywidualnie. W przypadku gdy jego realizacja przedłuży się powyżej ustalonego czasu, Nabywca ma prawo zażądać zwrotu zaliczki bez żadnych potrąceń. Nabywca nie ma możliwości odstąpienia od umowy dotyczącej zamówień niestandardowych realizowanych na specjalne życzenie klienta.
 6. Nabywca może anulować zamówienie produktów standardowych od dnia zawarcia umowy do dnia poprzedzającego ich wysyłkę poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego lub drogą mailową.
 7. W przypadku anulowania zamówienia standardowego po jego wysłaniu i jego nie odebraniu, Nabywca ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do sklepu Lockhard.pl, zgodne z kosztami określonymi przez Sprzedawcę.
 8. Nabywca jest zobligowany do dokonania sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości Nabywca jest zobligowany do zażądania od podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na opakowaniu, o zabezpieczeniu przesyłki zarówno na zewnątrz (folia, taśma firmowa) jak i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie)oraz informacje o rodzaju uszkodzeń (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone). Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
 10. Sklep Lockhard.pl zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia standardowego.
 11. Sklep Lockhard.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).

§ 6. ZAMÓWIENIA REALIZOWANE POZA GRANICAMI POLSKI

 1. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy wysyłki i parametrów towaru. Koszt przesyłki jest naliczany jest indywidualnie i podawany jest Nabywcy drogą mailową wraz z ogólną ofertą handlową.
 2. Zamówienia składane są według następujących kroków :
 1. Nabywca dodaje produkty do koszyka
 2. Nabywca wypełnia formularz zapytania podając wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty handlowej
 3. Sprzedawca przesyła Nabywcy ofertę handlową drogą mailowa na wskazany adres
 4. Po zaakceptowaniu oferty nabywca dokonuje płatności w wybranej formie
 1. Zmówienie zostaje potwierdzone drogą mailową
 2. Po otrzymaniu płatności towar zostaje dostarczony do Nabywcy w terminie określonym w § 7.1.
 1. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie ze Sprzedawcą. Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 2. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu Lockhard.pl pocztą elektroniczną dostępności zamówionego Towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem Lockhard.pl.
 3. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest potwierdzana przez Lockhard.pl poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Nabywcę. Oświadczenie Nabywcy o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Lockhard.pl Nabywca prześle do Sprzedawcy oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Lockhard.pl o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 4. W przypadku zamówień niestandardowych sklep Lockhard.pl może zażądać od Nabywcy wpłaty zaliczki w wysokości do 60% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. Czas realizacji takiego zamówienia jest określany indywidualnie. W przypadku gdy jego realizacja przedłuży się powyżej ustalonego czasu, Nabywca ma prawo zażądać zwrotu zaliczki bez żadnych potrąceń. Nabywca nie ma możliwości odstąpienia od umowy dotyczącej zamówień niestandardowych realizowanych na specjalne życzenie klienta.
 5. Nabywca może anulować zamówienie produktów standardowych od dnia zawarcia umowy do dnia poprzedzającego ich wysyłkę poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego lub drogą mailową.
 6. W przypadku anulowania zamówienia standardowego po jego wysłaniu i jego nie odebraniu, Nabywca ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do sklepu Lockhard.pl, zgodne z kosztami określonymi przez Sprzedawcę.
 7. Nabywca jest zobligowany do dokonania sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości Nabywca jest zobligowany do zażądania od podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na opakowaniu, o zabezpieczeniu przesyłki zarówno na zewnątrz (folia, taśma firmowa) jak i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie)oraz informacje o rodzaju uszkodzeń (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone). Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
 9. Sklep Lockhard.pl zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 10. Sklep Lockhard.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).

§ 7. Realizacja zamówień na terenie Europy

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych licząc od dnia zawarcia umowy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Sklep Lockhard.pl, w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie dostawy.
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Lockhard Sp. z o.o. , Gorzyce Wielkie, ul.Ostrowska 74a, 63-410 Ostrów Wielkopolski jest bezpłatny. Nabywca jest zobowiązany do odebrania Towaru do 5 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia gotowości towaru do odbioru.
 3. Jeżeli Nabywca nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, sklep www.lockhard.pl może anulować zamówienie w terminie 14 dnia od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Towaru.
 4. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia zostanie przekroczony Nabywca może anulować zamówienie przed dostarczeniem Towaru.
 5. W wypadku braku Towaru , sklep Lockhard.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres, nie później 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wiadomością e-mail na adres office@lockhard.eu lub w formie pisemnej na adres Lockhard Sp. z o.o. , Gorzyce Wielkie, ul.Ostrowska 74a, 63-410 Ostrów Wielkopolski.
 4. Lockhard.pl niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru do Nabywcy i zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar niezwłocznie tj. nie później 14 dni od odstąpienia od umowy na adres Sklepu : Lockhard Sp. z o.o. , Gorzyce Wielkie, ul.Ostrowska 74a, 63-410 Ostrów Wielkopolski.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki). Zobowiązany jest do wyboru bezpiecznego sposobu transportu, tak aby towar dotarł do Lockhard Sp. z o.o. w stanie niezniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Lockhard.pl zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 5. nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, po przeprowadzonej kontroli jakości towaru wskazującej na brak uszkodzeń i śladów użytkowania towaru.
 10. Lockhard.pl dokonuje zwrotu płatności przelewem bankowym, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Lockhard.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Lockhard Sp. z o.o. ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 3. Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Nazwa firmy
  2. Numer zamówienia
  3. Opis wady Towaru,
  4. Datę zakupu,
  5. Protokół szkody,
  6. Zdjęcia uszkodzenia towaru
 1. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Lockhard.pl niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: office@lockhard.eu.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 4. Nabywca po odebraniu Towaru powinien go rozpakować w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Brak protokołu uszkodzenia towaru uniemożliwia uwzględnienie reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 5. Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sklepu Lockhard.pl W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po wydaniu Towaru sklep Lockhard.pl nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
  3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
  4. aktywny interpretator JavaScript.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce polityka prywatności.
 4. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.